fredag 9 mars 2012

Helgonagården 6:16

Lund

Plansamråd 12 mars – 25 april 2012

13 våningars bostadsbebyggelse för studentboende.

FOJAB arkitekter

Bild 1. Föreslagen bebyggelse inom planområdet. (FOJAB arkitekter).
Bild 2. Föreslagen bebyggelse sedd från Tornavägen. (FOJAB arkitekter).
Bild 3. Planområdet i sitt sammanhang. Ny bebyggelse ska särskilja sig från den ortogonala strukturen och samtidigt inordnas i den gröna zon som LTH-området utgör.

Stadsbyggnadskontoret:
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra ny bostadsbebyggelse för studenter med därtill kopplad nationsverksamhet inom LTH- parken, del av fastigheten Helgonagården 6:16.

Planförslaget innefattar:
• Ny föreslagen byggrätt för bostadsändamål samt i bottenplanet och översta våningsplanet möjlig centrumverksamhet.
• Högsta totalhöjd är 100 meter över nollplanet, vilket möjliggör bebyggelse i upp till 13 våningar.
• En begränsning av befintligt u-område till en bredd av 10 meter.
Lunds Stad
Fojab

Inga kommentarer: