torsdag 26 januari 2012

Mjölnaren

Norrköping

Detaljplanen är utställd under tiden 2 juli - 6 augusti 2012.

Planförslaget har nått utställningsskedet men det fanns bara två illustrationer som skillde sig lite grann från de tidigare postade, så jag uppdaterar bara den här tidigare posten.

Skiss på ny bebyggelse i kvarteret Mjölnaren utmed Västgötegatan. Arkitektgruppen GKAK.

Skiss på ny bebyggelse i kvarteret Vårdtornet utmed Garvaregatan. ÅWL Arkitekter
Stadsbyggnadskontoret:
Detaljplanen är utarbetad av Martin Heidesjö, planarkitekt, i samverkan med Dag Johansson, stadsarkitekt, Josef Erixon, planarkitekt, Anita Johansson planingenjör och Björn Lunnerdal, exploateringsansvarig.

Stadsbyggnadskontoret

Fredrik Wallin processansvarig detaljplanering
Martin Heidesjö Planarkitekt

Nedan planförslaget under samrådet:

Samrådstiden var mellan den 6 december 2011 - 19 januari 2012

Omvandling av Västgötegatan med bostäder, hotell, butiker, parkeringshus, med mera.

ÅWL, Lund&Valentin, White Arkitekter och GKAK

Foto av ÅWL.
Foto: Josef Erixon


Kvarteret Mjölnaren
Längs Västgötegatan uppförs byggnader för bostäder med butiker i bottenplan och en gemensam
gårdsmiljö som angränsar till parkmarken i kvarterets norra delar.


 Perspektiv, Västgötegatan med Skvallertorget i fonden, illustration
av Lund & Valentin.
Perspektiv, korsningen Tunnbindaregatan/
Västgötegatan, illustration av GKAK.
Kvarteret Laxen
Kvarteret bebyggs med ett hörnhus mot Garvaregatan och Bredgatan samt ett fristående byggnad mot
Mästerpåvels gränd. Söder om kvarteret föreslås parkområde och intill Landholms gummiverkstad ska en gränd hållas fri för att göra parkstråket tillgängligt från Garvaregatan.

Innergården, illustration av WHITE .
Kvarteret Vårdtornet
Kvarteret rymmer ett parkeringshus som delvis ”kläs in” av andra funktioner. Mot Västgötegatan samt delar av Garvaregatan ska butiker inrymmas i bottenplan. Ovanpå parkeringshuset föreslås stadsradhus.

Parkeringshus med radhus ovanpå, vy från väst. ÅWL.
Föreslaget fasadmaterial för parkeringshuset är tegelinramning med plåt eller trädetaljer som
utgör ett raster.

ÅWL
Kvarteret Trehörningen
Inom kvarteret ryms en ny byggnad som ramar in det föreslagna torget vid Holmbrogränden.
Byggnadshöjden anpassas till befi ntlig bebyggelse och bottenplan ska rymma butikslokaler.


Planeringens syfte och huvuddrag
Syftet med planeringen är att i detaljplan pröva en omvandling av de avrivna kvarteren vid Västgötegatan. I det ingår att föreslå bebyggelsestruktur och markanvändning samt karaktären på gator och allmän platsmark. I detaljplanen föreslås att ny bostadsbebyggelse uppförs i kvarteren Trehörningen, Mjölnaren samt i hörnet Garvaregatan/Bredgatan (nedan kallat kvarteret Laxen). Det är angeläget att gatuplanet aktiveras mot framförallt Västgötegatan. Planen reglerar att det ska finnas handel i gatuplan mot Västgötegatan samt i hörnet Garvaregatan/Bredgatan. I den västra delen av planområdet, mellan Västgötegatan och Bredgatan har Westréns glasmästeri sin verksamhet. Genom utökad byggrätt bereds för en stärkt möjlighet att fortsatt driva småindustriell verksamhet. Det parkeringshus som i nuvarande plan kan uppföras inom kvarteret Vårdtornet, utökas med fler parkeringsplatser och det möjliggörs även för bostäder/kontor ovanpå parkeringshuset. Befintliga byggnader inom planområdet skyddas. Ett parkstråk anläggs centralt i planområdet inom kvarteret Mjölnaren och del av kvarteret Vårdtornet, istället för att följa nuvarande detaljplan med park i norra delen av kvarteret Vårdtornet. Tunnbindaregatan blir allmän gata utan möjlighet att bygga över gatan såsom gällande plan medger.
Norrköpings Kommun
3D-Modell

Inga kommentarer: