måndag 12 december 2011

Koggen, Häcksaxen, Bohus 5

Malmö

MKB Fastighets AB investerar ytterligare cirka 300 miljoner kronor i totalt 153 nya lägenheter i kvarteret Häcksaxen i Holma, kvarteret Bohus vid Dalaplan och kvarteret Koggen i Västra hamnen. Besluten fattades av MKB:s styrelse i dag. Investeringarna är ett led i MKB:s strategi att bidra till och stärka Malmös attraktionskraft.

Koggen, Arkitektlaget
Häcksaxen, Arkitektlaget
Bohus 5, Henrik Jais-Nielsen Mats White Arkitekter AB


Kvarteret Häcksaxen i Holma: Nyproduktion och förtätning i Holma med 61 lägenheter och fem lokaler, fördelade på tre huskroppar och ett torg. Platsen är idag outnyttjad mark mellan ett parkeringshus och Holma aktivitetshus. Investeringen är beräknad till cirka 117 miljoner kronor, varav torget står för 14 miljoner. Hyran är beräknad till 1 410 kronor per kvadratmeter. Beräknad byggstart i september 2012. Torget påbörjas efter inflyttning och beräknas vara färdigt våren 2014. Projektet är det första av flera planerade förtätningsprojekt i bolagets miljonprogramsområden.

Kvarteret Bohus 5 vid Dalaplan: Nyproduktion och förtätning med 41 lägenheter i anslutning till befintlig fastighet. Investeringen är beräknad till drygt 70 miljoner kronor, men en hyra på 1 578 kronor per kvadratmeter. Byggnadsarbetena beräknas komma igång sensommaren 2012 och färdigställas första kvartalet 2014. Byggnaden ska utöver bostäder innehålla en modern stortvättstuga som ska fungera som entréplan och mötesplats.

Kvarteret Koggen i Västra hamnen: 51 lägenheter. Beräknad investering är 103-106 miljoner kronor, med en hyra på 1 650 kronor per kvadratmeter. Byggstart är planerad till sommaren 2012 för att färdigställas vintern 2013/2014.

Pressmeddelande

Inga kommentarer: