söndag 23 juni 2013

Kristianstad 4:37

Kristianstad

Granskning fram till 24 juni 2013

Två stycken flerbostadshus med en höjd av max 8 våningar.

Fotomontage med två nya hus inlagda utmed kanalen (Källa: Tyréns)

Flygbild över planområdet (blåmarkerat) Källa: SBK, Kristianstads kommun
Stadsbyggnadskontoret:
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Planförslaget syftar till att pröva ny bostadsbebyggelse på del av fastigheten Kristianstad 4:37. Området ligger centralt i Kristianstad utmed kanalen på söder och används idag för parkering åt Yllans mäss- och konferensanläggning. Bostäderna föreslås utformas som två stycken flerbostadshus med en höjd av max 8 våningar. Kanalstråket med gång- och cykelbana förblir allmänt tillgängligt.
Kristianstads Kommun
Tyréns

Inga kommentarer: