måndag 25 juni 2012

kv Bacchus

Falkenberg

Samråd: 2012-06-05 till 2012-07-13
Ett principförslag till utformning av området har utarbetats av arkitekt Gunnar Anjou från Pyramiden arkitekter AB.
Skiss till utformning och gestaltning av Bacchushalvön

Skiss till utformning av byggnader vid ”kanalen”
Stadsbyggnadskontoret:
Planens syfte och huvuddrag
Kvarteret Bacchus utgörs av en halvö som gränsar till Ätran i norr och Kattegatt i söder. Detaljplanen syftar till att ta vara på områdets attraktiva läge vid havet och närheten till Skrea strand och ge möjlighet till att uppföra ett nytt bostadsområde med ca 500 lägenheter. Centralt i bostadsområdet föreslås en damm anläggas som ger de inre delarna av området direkt vattenkontakt. Marken har tidigare utgjorts av ett industriområde med flera storskaliga byggnader. Del av industriområdets byggnader bevaras och detaljplanen syftar till att ge förutsättningar för att utnyttja dessa för handel samt för kontor och lagerverksamhet. Närmast Ätran föreslås nya byggnader inrymmande lägenhetshotell med ca 100 lägenheter och parkering mm. Dessa byggnader kommer att tillsammans med befintliga byggnader utgöra bullerskydd för den nya bostadsbebyggelsen och skärmar av störande buller från verksamheter på Ätrans norra strand. Utmed vattnet från Skrea strand till spetsen av landtungan vid Ätrans utlopp föreslås en offentlig park. Detaljplanen ger även möjlighet till att anlägga en mindre småbåtshamn mellan bebyggelsen och pirarna längst ut på halvön. Planområdet kommer att trafikmatas via Kattegattvägen och föreslagen markanvändning innebär att trafikmängderna på vägen kommer att öka. Som skydd mot störande trafikbuller för befintliga bostäder utmed vägen säkerställs i detaljplanen att erforderliga bullerskydd kan uppföras. I planområdet ingår även ombyggnad av Kattegattvägens anslutning till Peter Åbergs väg.

Medverkande
Detaljplanen har utarbetats i samverkan mellan Stadsbyggnadskontoret i Falkenbergs
kommun och Norconsult AB. Planhandlingar har utarbetats av Gunnar Håkansson och Janna Bordier vid Norconsult AB. För genomförandefrågor svarar Mats Kramsjö från Norconsult AB. Ett principförslag till utformning av området har utarbetats av arkitekt Gunnar Anjou från Pyramiden arkitekter AB.

Falkenbergs kommun
Pyramiden arkitekter

Inga kommentarer: