fredag 9 mars 2012

Linero 2:1 m fl (Norränga I)

Lund

Plansamråd 12 mars – 25 april 2012
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra bostäder i flerfamiljshus, grupphus och friliggande hus med varierande utformning, tillhörande gator och parkmark, två skolor F-3 alt F-6, torg med hållplatsläge för Lundalänken, reservat för framtida spårbunden trafik och en förlängning av Utmarksvägen samt dagvattenanläggning.
White arkitekter


Illustrationsplan visar en möjlig bebyggelsestruktur
Kvarter i sydväst mot Dalbyvägen / Illustration White arkitekter
Vy mot kvartersgränd / Illustration White arkitekter
Kvarter i nordväst mot skoltomten / Illustration White arkitekter
Kvarter i öster mot Lundalänken / Illustration White arkitekter
Vy mot nordväst mot parktorget / Illustration White arkitekter
Lund
White arkitekter

Inga kommentarer: